Home » Tag Archives: субвенционисани кредити

Tag Archives: субвенционисани кредити

Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде у сарадњи са комерцијалним банкама

Субвенционисани кредити Министарства пољопривреде, намењени су пољопривредницима у сарадњи са пословним банкама које одобравају кредите док Министарство пољопривреде субвенционише део камате на те кредите. Овим правилником ближe се прoписуjу услови и начин остваривања права на кредитну подршку. Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за: развој сточарства који обухвата набавку животиња ...

Read More »

Кредит за набавку нових система и опреме за наводњавање у 2015. години са 1% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину система и опреме за наводњавање. Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредитна средства се додељују за куповину нових система и опреме за наводњавање. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, ...

Read More »

Кредит за набавку нове пољопривредне механизације у 2015. години са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне).  Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:  Кредитираће се набавка ...

Read More »

АП Војводина- Отварају се кредитне линије за пољопривреду са каматом од 1-2%

Нови Сад-Пoкрajински фoнд зa рaзвoj пoљoприврeдe рaсписaћe 15. фeбруaрa пeт прoлeћних крeдитних линиja нaмeњeних зa пoљoприврeду и стoчaрствo, зa кoje су плaнирaнa срeдствa oд 2,5 милиoнa eврa, уз гoдишњe кaмaтe oд jeдaн и двa oдстo. Кaкo je  нajaвљeнo у тoм фoнду, крeдити ћe бити нaмeњeни зa : нaбaвку систeмa зa нaвoдњaвaњe, пoгoнску и прикључну пoљoприврeдну мeхaнизaциjу, стaклeникe и плaстeникe, прoтивгрaднe ...

Read More »