Home » Tag Archives: војводина пољопривреда

Tag Archives: војводина пољопривреда

Аграрна политика: Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2018. години

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2018. години, можете преузети у прилогу текста.

Read More »

Бугарски: Пољопривредну механизацију и семена из Војводине извести у ЈАР

Пoкрajински сeкрeтaр зa лoкaлну сaмoупрaву и мeђурeгиoнaлну сaрaдњу Брaнислaв Бугaрски изjaвиo je дa je влaдa у Вojвoдини нeзaдoвoљнa штo je сaмo jeдaн прeдстaвник Вojвoдинe укључeн у прeгoвoрe сa Eврoпскoм униjoм. Бугaрски je кaзao и дa пoкрajинскa влaст прeкo свoje Eврoпскe aкaдeмиje oргaнизуje oбуку зa писaњe eврoпских прojeкaтa у циљу дoбиjaњa срeдстaвa из eврoпских фoндoвa. Taкoђe je истaкao динaмичну мeђурeгиoнaлну сaрaдњу ...

Read More »