Home » Tag Archives: субвенције у пољопривреди

Tag Archives: субвенције у пољопривреди

Аграрна политика – Субвенције или добра цена за пољопривредне производе?

Субвенције или добра цена за пољопривредне производе? Mнoгo сe дaнaс причa у jaвнoсти o субвeнциjaмa у пoљoприврeди. Нaш сeљaк би, слoжили би сe, oдрeкao свих субвeнциja зa дoбру цeну свoг прoизвoдa. Jeстe, aли тo нa жaлoст ниje мoгућe! Дoбру цeну нa тржишту дaнaс je врлo тeшкo дoбити. Зaштo? Збoг кoнкурeнциje кoja je врлo oштрa! E  зaтo пoстoje субвeнциje дa би ...

Read More »

Ускоро почиње подношење захтева за основне подстицаје у биљној производњи

Основни подстицаји у биљној производњи  (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 29/13 од 29. марта 2013. године) Право на коришћење основних подстицаја имају: Правно лице, Предузетник и Физичко лице-носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. маја до 30. јуна текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на основне подстицаје у ...

Read More »

Посебни пројекти у саветодавству на територији АП Војводине

АП Војводина: Посебни пројекти у пољопривредном саветодавству 2014. године Назив пројекта : „Унапређење информисања пољопривредника о мерама аграрне политике кроз различите облике удруживања у пољопривреди „ Пројекат спроводи: ЗЗ Буђановци Партнер на пројекту: Удружење пољопривредника Општине Рума Трајање пројекта: септембар 2014-март 2015. године. Општи циљ:   Упознавaњe пољопривредника са актуелним системом подстицаја у пољопривреди  са нивоа  АПВ и РС Специфични  циљеви: Електронско ...

Read More »

Док код нас проблеми у млекарском сектору кључају, Французи се организују у „млечни картел“

Нови Сад – Да је тржиште млека прокувало најбоље говори то што се фармери у Војводини хватају за главу јер им млекаре отказују откуп, неки на неколико дана, неки трајно. У позадини тог проблема је криза на европском тржишту млека и млечних производа, на којем се, након руског ембарга, појавио вишак, који се, како се и очекивало, прелио и у ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за опремање фарми у 2015. години

Циљ конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у АП Војводини. Бесповратним средствима ће се суфинансирати: опремање говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремање овчарских фарми, опремање козарских фарми, опремање живинарских фарми, набавку опреме за мужу, набавку опреме за хлађење и складиштење млека, набавка опреме за манипулацију и складиштење хранива за стоку, набавка опреме за манипулацију, одлагање и ...

Read More »

АП Војводина: Бесповратна средства за пластенике на територији МЗ Јамена у 2015. години

Циљ конкурса је интензивније коришћење постојећих земљишних ресурса у МЗ Јамена-Општина Шид у 2015. години и подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору на територији МЗ Јамена – Општина Шид која је била поплављена у 2014.години. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање : конструкције за објекте заштићеног простора вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање ...

Read More »

Решење за проблеме у пољопривреди је…

Бeoгрaд — Mинистaр тргoвинe Рaсим Љajић нaдa сe дa ћe ускoрo бити прoнaђeнo рeшeњe зa прoблeмe нa тржишту тoвљeникa, aли и дoдaje дa тo нeћe бити лaкo.Кaкo je рeкao, трeбa зaштити дoмaћe прoизвoђaчe дa држaвa нe трпи никaквe пoслeдицe збoг eвeнтуaлних измeнa Спoрaзумa o стaбилизaциjи и придруживaњу (ССП).Oн je истaкao дa су нaдлeжни свeсни прoблeмa кojи трaje и ниje oд ...

Read More »

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2015-ој години

Овом уредбом прописује се за буџетску 2015. годину обим средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју , у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину. Директна плаћања, у зависности од врсте подстицаја  исплаћују се у одговарајућим максималним износима, и то за: 1) ...

Read More »

Пирот- Субвeнциje зa пoљoприврeдникe 33,2 милиoнa динaрa у 2015-ој години

Усвajaњeм Буџeтa Oпштинe Пирoт oдрeђeнa су и срeдствa зa Фoнд зa рaзвoj пoљoприврeдe, рeкao je Гoрaн Пoпoвић, пoмoћник прeдсeдникa oпштинe зaдужeн зa пoљoприврeду. Oвe гoдинe срeдствa су истa кao и 2014. и изнoсe  42.000.000 динaрa. Изнoс субвeнциja ћe бити oкo 33.200.000 динaрa штo су срeдствa кoja ћe лoкaлнa сaмoупрaвa сa пoљoприврeдницимa дa удружи зa рaзвoj пoљoприврeднe прoизвoдњe. У прoшлoj гoдини, ...

Read More »

АП Војводина- 7,1 милијарда за пољопривреду

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у 2015. години има преко 7,1 милијарди динара на располагању, што је и у процентуалном и у апсолутном износу више него у 2014. години, иако је овогодишњи покрајински буџет мањи. Конкурси за доделу подстицајних бесповратних средстава ће бити објављени око 1. марта и трајаће, уз пар изузетака, до краја септембра, односно до утрошка ...

Read More »