Home » Вести » Бесповратна подстицајна средства за опрему у пчеларству Министарства пољопривреде

Бесповратна подстицајна средства за опрему у пчеларству Министарства пољопривреде

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за подршку програмима који се односе на унапређење конкурентности кроз подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме и квалитетних приплодних грла услови и начин остваривања права на подстицаје, као и обрасци захтева и максимални износи подстицаја по кориснику.

Примарна сточарска производња, у смислу овог правилника, обухвата производњу:

 1. млека (крављег, овчијег и козијег);
 2. меса и јаја (тов јунади, тов у систему „крава-теле”, производња прасади за тов, одгој оваца, коза и живине ради производње меса и јаја);
 3. конзумне рибе;
 4. меда и других пчелињих производа.

Подстицајна средства се могу добити за следећу опрему:

 1. Кошнице и делови кошница
 2. Сатне основе произведене од пчелињег воска (максимално 0,75 кг по обележеној кошници)
 3. Центрифуге
 4. Електрични отклапач саћа
 5. Каде за отклапање саћа
 6. Електричне пумпе и пунилице за мед
 7. Прохромска амбалажа за мед
 8. Топионици за восак
 9. Електрични декристализатор
 10. Аутоматски сто за паковање меда
 11. Сушара за полен
 12. Стресач пчела и издувач пчела (тзв. ручни дувач за лишће)
 13. Пчеларске ваге за мерење кошница
 14. Контејнери за држање и транспорт пчела
 15. Дупликатори за мед, са или без мешача
 16. Контејнери и платформе за држање и транспорт пчела
 17. Приколице за моторна возила (атестиране за превоз кошница), за превоз кошница, контејнера и платформи
 18. Млин за шећер, и машине за израду теста (погача) за дохрану пчела
 19. Ручна преса за сатне основе
 20. Аутоматска машина за хладно или топло ваљану сатну основу

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
 2. предузетник;
 3. привредно друштво;
 4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;
 5. средња школа;
 6. научноистраживачка организација у области пољопривреде.

Лице из тачака. 2) – 4) овог члана може да оствари право на подстицаје ако је уписано у Регистар привредних субјеката и ако у Агенцији за привредне регистре:

 1. није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;
 2. није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;
 3. није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Привредно друштво и земљорадничка задруга може остварити право на подстицаје и ако:

 1. је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
 2. у структури власништва има мање од 25% учешћа јавног капитала;
 3. није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Средња школа може остварити право на подстицаје ако:

 1. се налази у акту о мрежи средњих школа, у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања;
 2. има решење о верификацији министарства надлежног за послове образовања за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране.

Научноистраживачка организација може остварити право на подстицаје ако је уписана у Регистар научноистраживачке организације у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

Општи услови за одобравање права на подстицаје

Право на одобравање подстицаја имају лица која:

 1. нису започела реализацију инвестиције која је предмет захтева за одобравање подстицаја у складу са овим правилником;
 2. немају нереализованих инвестиција за које му је одобрено право на подстицаје на основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;
 3. немају евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 4. за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 5. су измирила доспеле пореске обавезе;
 6. износ појединачног предрачуна већи од 50.000 динара и ако је на предрачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле већи од 50.000 динара, односно ако је износ појединачног предрачуна за набавку нове опреме за пчеларство већи од 20.000 динара и ако је на предрачуну износ за набавку нове опреме за пчеларство већи од 20.000 динара;
 7. добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;
 8. по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених за ову намену посебним прописом који уређује расподелу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Посебни услови за одобравање права на подстицаје у оквиру програма за подршку инвестицијама у примарну сточарску производњу

Услови за исплату подстицаја

Лице које испуњава основне услове остварује право на исплату подстицаја за сточарску производњу ако у Регистру има пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају).

Лице које испуњава услове остварује право на исплату подстицаја ако:

 1. је животиња која је предмет захтева обележена и регистрована у складу са законом којим се уређује ветеринарство;
 2. је власник животиње која је предмет захтева или је власник животиње члан његовог породичног пољопривредног газдинства;
 3. квалитетну приплодну јуницу, односно квалитетног приплодног бика товне расе који су предмет захтева користи за даљу репродукцију на свом пољопривредном газдинству најмање три године од дана набавке;
 4. квалитетно приплодно грло: шиљежице, шиљежана, двиске, двиска,а, назимице и нераста, које је предмет захтева, користи за даљу репродукцију на свом пољопривредном газдинству најмање две године од дана набавке.

Поступак за оствaривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за одобравање права на подстицаје министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 1. јула текуће године.

Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање права на подстицаја.

Захтев за остваривање права овог члана може се поднети за један или више подстицаја при чему захтев може обухватити једну или више инвестиција у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева у складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Подстицај износи 50% од инвестиције без ПДВ-а, а уколико је корисник подстицаја са местом пребивалишта у насељу са отежаним условима рада у пољопривреди, подстицај износи 65% од инвестиције без ПДВ-а.

Списак насеља са отежаним условима рада у пољопривреди, можете пронаћи ОВДЕ.

Укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 3.000.000 динара.

Изузетно, право на подстицаје за 2017. годину остварује и лице  које је у потпуности реализовало инвестицију  у периоду од 16. октобра 2016. године до дана подношења захтева за исплату подстицаја.

Комплетан правилник, захтев и списак документације која се подноси ради остваривања права на подстицаје, можете преузети у прилогу текста.