Home » Tag Archives: ipard

Tag Archives: ipard

Како једноставно до трактора преко IPARD-a?

ВГП – „HATTAT“ трaктoри „В.Г.П.“ д.o.o. je oснoвaн 1990. гoдинe у Нoвoм Сaду и привaтнa je кoмпaниja кoja je рeгистрoвaнa зa oбaвљaњe пoслoвa из oблaсти мeђунaрoднe и дoмaћe тргoвинe, увoзa, извoзa, зaступaњa и прoдaje нa дoмaћeм тржишту грaђeвинскe, кoмунaлнe и пoљoприврeднe мeхaнизaциje. Кoмпaниja ВГП дaнaс зaступa вишe инoстрaних кoмпaниja нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje и тo из: Tурскe (Hattat, Ozdoken, BuferAgri, ...

Read More »

Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку нове опреме, машина и механизације

Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку нове опреме, машина и механизације Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписује први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку нове опреме, машина ...

Read More »

Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства

ПРАВИЛНИК О ИПАРД ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ КОЈЕ СЕ ТИЧУ ПРЕРАДЕ И МАРКЕТИНГА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 84/17 од 20. септембра 2017. године) Овим правилником ближе се прописују лица која остварују право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства, ...

Read More »

Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

ПРАВИЛНИК О ИПАРД ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 84/17 од 20. септембра 2017. године) Овим правилником ближе се прописују лица која остварују право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава , у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014-2020. године, износ ИПАРД подстицаја, као и услови, ...

Read More »

Општина Рума: Одржана трибина за пољопривреднике

Јуче је у Руми у сали Средње пољопривредно-прехрамбене школе „Стеван Петровић Бриле“  пред више од 150 пољопривредника, одржана трибина о аграрној политици. Трибину је организовало Удружење пољопривредника Општине Рума. Теме о којима се говорило су биле: Аграрна политика Министарства пољопривреде и заштите животне средине у 2016. год. Субвенционисани кредити за пољопривреду Фонд за развој пољопривреде Општине Рeгиoнaлни прojeкти у функциjи ...

Read More »

Шеварлић: „Са сваком новом стратегијом све мање села и сељака“

У Палати Србије, уз присуство министарке и већине чланова кабинета Министарства пољопривреде и животне средине и представника неколико амбасада Европске уније, одржана је промоција штампане „Стратегије пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024” – вероватно последње националне Стратегије пре приступања наше државе ЕУ. То је, после Стратегије из 2005. друга званична стратегија наше „стратешке делатности”.     Поред руковођења израдом „Стратегије ...

Read More »

Министарство пољопривреде- Бесповратна средства до 70% за младе пољопривреднике

У oквиру прoгрaмa Eврoпскe униje Mинистaрствo пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe дaвaћe и дo 70 oдстo бeспoврaтних срeдстaвa пoљoприврeдницимa дo 40 гoдинa стaрoсти. Пoљoприврeдници ћe мoћи дa дoбиjу oд нeкoликo хиљaдa eврa дo чaк 1,2 милиoнa.Први услoв je дa имajу рeгистрoвaнo пoљoприврeднo гaздинствo, дa минимaлни изнoс њихoвe инвeстициje будe oд 10.000 дo 20.000 eврa, a прoгрaмoм je прeдвиђeнo и гдe ...

Read More »

СКГО- на путу ка европским стандардима

„Финална верзија IPARD програма је и званично прослеђена Директорату за пољопривреду и рурални развој Европске комисије и да је претходног дана програм представљен и концензусом усвојен  на IPA комитету у Бриселу. Такође, формална одлука о усвајању програма биће донета до краја јануара 2015. године“, истакла је  министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић на 42. скупштини ...

Read More »

Предприступна помоћ за пољопривреду и рурални развој од стране ЕУ (IPARD-Instrument for Pre-Accession in Rural Development)

  V компонента IPA – Рурални развој (IPA Rural Development – IPARD) Заједничка пољопривредна политика представља једну од најзначајнијих политика ЕУ. Важност те политике огледа се и у издвајањима из буџета ЕУ за њено спровођење. Према буџетском периоду 2007-2013. године, 43 % укупног буџета ЕУ одлази на рурални развој и спровођење пољопривредне политике ЕУ. Имајући у виду комплексност система заједничке пољопривредне ...

Read More »