Home » ЕУ и Свет (page 3)

ЕУ и Свет

720.000 € бесповратних средстава за иновације у пољопривреди преко пројекта Fractals

Глaвни циљ прojeктa Fractals je дистрибуциja финaнсиjских срeдстaвa (грaнтoвa) зa 50 дo 60 мaлих и срeдњих прeдузeћa и вeб-прeдузeтникa из читaвe Eврoпe, из ИКT сeктoрa, a у сврху рaзвиjaњa aпликaциja зa сeктoр пoљoприврeдe, кoje су бaзирaнe нa тзв. „Future Internet“ принципимa и тeхнoлoгиjaмa. Укупaн фoнд FRACTALS прojeктa кojи je нaмeњeн зa финaнсиjску пoдршку (грaнтoвe) изнoси 5,52 милиoнa евра. Пaртнeрa нa ...

Read More »

Предприступна помоћ за пољопривреду и рурални развој од стране ЕУ (IPARD-Instrument for Pre-Accession in Rural Development)

  V компонента IPA – Рурални развој (IPA Rural Development – IPARD) Заједничка пољопривредна политика представља једну од најзначајнијих политика ЕУ. Важност те политике огледа се и у издвајањима из буџета ЕУ за њено спровођење. Према буџетском периоду 2007-2013. године, 43 % укупног буџета ЕУ одлази на рурални развој и спровођење пољопривредне политике ЕУ. Имајући у виду комплексност система заједничке пољопривредне ...

Read More »

Аграрна политика Србије и Европске уније

Европска унија (ЕУ) улази у завршну фазу обликовања јединственог тржишта, чија је визија у основним контурама најављена пре више од пет деценија. Пројекти остваривања јединственог тржишта садрже комплексан скуп мера на институционалном, економском, технолошком и организационом плану. Реализацијом ових мера требало би да се успоставе услови за несметанo кретање материјалних добара и фактора производње, знања, рада и капитала, на подручју ...

Read More »

Водич кроз аграрну политику Европске уније

Студија „Водич кроз ЕУ политике – пољопривреда” је друга од пет публикација које припрема Европски покрет у Србији, у сарадњи са Истраживачким центром Словачке асоцијације за спољну политику и уз подршку Словачке агенције за међународну развојну помоћ. Основна намера је да се јавности у Србији, поготово оној која је укључена у бројне и све шире процесе везане за европску интеграцију, на што једноставнији и прихватљивији ...

Read More »