Home » Биљна производња » Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију

Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију

Субвенције за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију дефинисане су правилником Министарства пољопривреде објављеног у Сл.гласнику РС број број 58/17.

Овим правилником ближе се прописују услови и начин коришћења подстицаja за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља.

Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља обухватају:

1) подстицаје за подизање матичних засада предосновне и основне категорије воћака, винове лозе и хмеља за купљене саднице, укључујући и плаћања за куповину и постављање мрежаника са елементима на матичним засадима јабучастог и коштичавог воћа и бадема и подлоге предосновне и основне категорије, и то у износу до 3.000.000 динара по кориснику (у даљем тексту: подстицаји за подизање матичних засада);

2) подстицаје за произведене саднице воћака, винове лозе и хмеља и то у износу до 500.000 динара по кориснику (у даљем тексту: подстицаји за произведене саднице);

3) подршку програмима који се односе на набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржање колекција и обављања активности на пословима спровођења тих програма, као и на пројекте сертификације и клонске селекције, чување, умножавање и тестирање садног материјала и друго у циљу сертификације садног материјала и једне или више фаза фитосанитарне и генетске клонске селекције воћака, винове лозе и хмеља, и то у износу до 10.000.000 динара по кориснику.

Право на подстицаје за подизање матичних засада остварује правно лице и предузетник који испуњава следеће услове:

1) да је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и да има пријављене површине на којима су подигнути матични засади под одговарајућим културама (садни материјал воћака, матичњаци воћака, садни материјал винове лозе, матичњаци винове лозе или хмељ) и да се налази у активном статусу у складу са прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава;

2) да је уписано у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља, у складу са законом којим се уређује производња садног материјала;

3) да је власник катастарских парцела на којима су подигнути матични засади или да на тим парцелама има право закупа, односно право коришћења на основу уговора о закупу, односно уговора о коришћењу, овереног код надлежног органа, закљученог са физичким лицем, на период од најмање седам година за матичне засаде воћака, винове лозе и хмеља, односно за период од најмање две године за матичне засаде јагоде, рачунајући годину од које се остварује право на подстицаје;

4) да поседује сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), о инвестиционом улагању за подизање вишегодишњих матичних засада (осим за матичне засаде јагоде) за закупљено земљиште у државној својини на коме су подигнути матични засади;

5) да у моменту подношења захтева за остваривање права на подстицаје земљиште на коме су подигнути матични засади није под теретом (хипотеком, плодоуживање и друго), осим у случајевима када је хипотека успостављена у корист наменског кредита за подизање засада из захтева за остваривање права на подстицаје или да је покренут поступак за скидање терета који се мора окончати најкасније до краја текуће године у односу на годину када је поднет захтев за остваривање права на подстицаје;

6) да је пре подизања матичног засада, у току претходне или текуће године, на катастарским парцелама извршена хемијска анализа земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту, винову лозу, односно хмељ;

7) да је извршено риголовање (дубока обрада), односно подривање земљишта у току претходне или текуће године на катастарским парцелама на којима су подигнути матични засади са минималном дубином од 0,6 m (осим на песковитом земљишту где није потребно риголовање, односно подривање), односно са минималном дубином обраде земљишта од 0,3 m за матичне засаде јагодастих врста воћака;

8) да су извршене анализе земљишта на присуство најбитнијих штетних организама и извршени прегледи од стране фитосанитарног инспектора о испуњености услова локације за подизање матичних засада најкасније до дана подношења захтева;

9) да је матични засад јабучастих и коштичавих врста воћака и бадема подигнут искључиво са мрежаницима који прекривају дати матични засад;

10) да је примљено најмање 80% садница засађених у последњем кварталу претходне календарске године и у прва два квартала године за коју се подноси захтев, а код матичних засада јагоде и у трећем кварталу године за коју се подноси захтев, рачунајући од укупног броја засађених садница и да су саднице здравствено и сортно исправне;

11) да за матичне засаде подигнуте са сортом која је уписана у Регистар заштићених биљних сорти у складу са законом којим се уређује право оплемењивача биљних сорти има овлашћење носиоца права оплемењивача сорте за коришћење репродукционог материјала те сорте;

12) да по неком другом основу не користи подстицајна средстава за подизање истих матичних засада воћака, винове лозе и хмеља на истој катастарској парцели.

Лице које испуњава основне услове из овог правилника остварује право на подстицаје за подизање матичних засада, ако је подигло матични засад са најмање 200 садница предосновне и основне категорије, односно најмање 2.000 подлога предосновне и основне категорије, без обзира на таксономску припадност (различит по родовима, врстама, сортама, подлогама и клоновима).

За саднице предосновне и основне категорије, односно матични засад сорти намењен производњи калем гранчица, односно племки, резница, као и матични засад намењен производњи семена, остварује се право на подстицаје у следећим износима:

1) јабучасте врсте воћака до 1.200 динара по садници;

2) коштичаве врсте воћака до 1.200 динара по садници;

3) језграсте врсте воћака до 1.300 динара по садници;

4) винове лозе до 500 динара по садници;

5) хмеља до 200 динара по садници.

За саднице предосновне и основне категорије, односно матични засад вегетативних подлога остварује се право на подстицаје у износу до 140 динара по садници.

За саднице предосновне и основне категорије, односно матични засад за добијање семена остварује се право на подстицаје у износу до 1.000 динара по садници.

За саднице предосновне и основне категорије, односно матични засад јагодастих врста воћака, остварује се право на подстицаје у следећим износима:

1) малине до 50 динара по садници;

2) јагоде до 40 динара по садници;

3) купине до 100 динара по садници;

4) боровнице до 400 динара по садници;

5) рибизле и огрозда до 150 динара по садници.

Подстицаји за подизање матичних засада, остварују се на основу захтева за остваривање права на подстицаје који се за сваку календарску годину подноси Министарству – Управи за аграрна плаћања од 1. до 15. октобра календарске године.

Уз захтев за остваривање права на подстицаје за подизање матичних засада доставља се документација која гласи на подносиоца захтева, и то:

1) рачуни којима лице доказује да су саднице и мрежаници са елементима за матичне засаде јабучастих и коштичавих врста воћака и бадема плаћени а мрежаници постављени у току претходне године и у текућој години до дана подношења захтева, на којима су јасно исказане основне цене коштања, ПДВ и укупне цене плаћених садница, односно плаћене набавке и постављања мрежаника као и оверене потврде о преносима средстава или оверени изводи од стране банке, као докази о уплатама и отпремница (за домаће саднице) или јединствена царинска декларација (за увозне саднице) које прате рачуне. Ако продавац није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно назначен на рачуну;

2) копија решења о упису у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља;

3) копија извода из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима (препис листа непокретности, ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа, ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности), за све катастарске парцеле које су предмет захтева;

4) уговор о закупу, односно уговор о коришћењу земљишта, ако је производни засад подигнут на закупљеном земљишту или земљишту за које је закључен уговор о коришћењу, оверен од стране надлежног органа;

5) инвестициона сагласност, односно одобрење Министарства за подизање вишегодишњих матичних засада на закупљеном пољопривредном земљишту у државној својини, осим за засаде јагоде;

6) копија записника инспектора о извршеном прегледу документације (анализе земљишта на присуство штетних нематода, проузроковача рака корена и других штетних организама) и о утврђивању испуњености услова локације за подизање матичних засада;

7) овлашћење носиоца права оплемењивача сорте за коришћење репродукционог материјала заштићене сорте која је уписана у Регистар заштићених биљних сорти, у складу са прописом којим се уређује заштита права оплемењивача биљних сорти;

8) копија документације о набављеном садном материјалу основне категорије (документ о пореклу садног материјала и фитосертификат, односно биљни пасош);

9) изјава подносиоца захтева да по неком другом основу не користи подстицајна средства за подизање истих матичних засада, односно да је извршена припрема земљишта, односно хемијска анализа земљишта.

Право на подстицаје за произведене саднице остварује правно лице и предузетник ако је уписан у:

1) Регистар пољопривредних газдинстава и да се налази у активном статусу, у складу са прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава;

2) Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља у складу са законом којим се уређује производња садног материјала.

Право на подстицаје за произведене саднице може се остварити за саднице воћака, винове лозе и хмеља које су произведене у периоду од 1. септембра претходне године до 31. августа текуће године и за које је у том периоду издат сертификат.

Подстицаји за произведене саднице исплаћују се на основу броја произведених садница и то:

а) за саднице предосновне и основне категорије остварује се право на подстицаје у следећим износима:

1) јабучасте врсте воћака – 50 динара по садници;

2) коштичаве врсте воћака, као и бадема – 50 динара по садници;

3) ораха – 100 динара по садници;

4) јагодасте врсте воћака (осим јагоде) – 20 динара по садници;

5) боровнице – 100 динара по садници;

6) јагоде – 10 динара по живићу;

7) винове лозе – 50 динара по садници;

8) хмеља – 50 динара по садници;

б) за саднице сертификоване категорије остварује се право на подстицаје у следећим износима:

1) јабучасте врсте воћака – 10 динара по садници;

2) коштичаве врсте воћака, као и бадема – 10 динара по садници;

3) јагодасте врста воћака (осим боровнице и јагоде) – 5 динара по садници;

4) боровнице – 50 динара по садници;

5) јагоде – 5 динара по живићу;

6) винове лозе – 5 динара по садници;

7) хмеља – 5 динара по садници;

в) за саднице стандардне/стандардне СА категорије остварује се право на подстицаје у следећим износима:

1) јабучасте врста воћака – 3 динара по садници;

2) коштичаве врсте воћака, као и бадема – 3 динара по садници;

3) језграстих врста воћака (осим ораха) – 5 динара по садници;

4) калемљеног ораха и калемљене леске – 80 динара по садници;

5) јагодастих врста воћака (осим боровнице и јагоде) – 3 динара по садници;

6) боровнице – 10 динара по садници;

7) јагоде – 3 динара по живићу;

8) винове лозе -3 динара по садници;

9) хмеља – 3 динара по садници.

Подстицаји за произведене саднице остварују се на основу захтева за остваривање права на подстицаје који се подноси за сваку календарску годину Управи, у периоду од 1. септембра до 15. октобра календарске године. Захтев за остваривање права на подстицаје може се поднети за саднице различите по категоријама, врстама, сортама или клоновима који су уписани у Регистар сорти пољопривредног биља.

Уз захтев за остваривање права на подстицаје за производене саднице доставља се и копија:

1) сертификата о производњи садног материјала воћака, винове лозе и хмеља издат/и у складу у складу са законом којим се уређује садни материјал воћака, винове лозе и хмеља;

2) решења о упису у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља.

Право на остваривање подстицаја за сертификацију и клонску селекцију остварује правно лице и предузетник који испуњава следеће услове:

1) да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и да се налази у активном статусу, у складу са прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава;

2) да је уписан у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља, у складу са законом којим се уређује производња садног материјала.

Подстицаји за сертификацију и клонску селекцију расподељују се конкурсом који за сваку календарску годину расписује Управа за аграрна плаћања.

Комплетан правилник о подстицајима за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља, можете преузети у прилогу текста.