Home » Вести » Правилник о подстицајима за куповину нових трактора Министарства пољопривреде и заштите животне средине

Правилник о подстицајима за куповину нових трактора Министарства пољопривреде и заштите животне средине

Овим правилником су прописани услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje за куповину новог трактора, обрасци захтева кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику.

Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора снаге мотора до 100 киловата (kW), са стандардним деловима, уређајима и опремом укључујући припадајућу тракторску кабину, који се први пут употребљава за извођење пољопривредних радова у воћарству, односно виноградарству и који је произведен најкасније три године пре године у којој се остварује право на одобравање подстицаја.

Подстицај могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и чија су газдинства у активном статусу и то:

 1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
 2. предузетник; привредно друштво
 3. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја, који расписује Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања. 

Јавни позив садржи податке о:

 1. лицима која остварују права на подстицаје,
 2. услoвима и нaчину oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje,
 3. обрасцима захтева кao и
 4. мaксимaлним изнoсима пoдстицaja пo кoриснику  у складу са овим правилником,
 5. висини укупних расположивих средстава по јавном позиву,
 6. роковима за подношење захтева и
 7. документацији која се подноси уз захтеве као и
 8. друге податке потребне за спровођење јавног позива.

У току календарске године може бити расписан један или више јавних позива, у зависности од расположивих средстава.

Уз захтев за одобравање права на подстицаје подносилац захтева, поред осталог  доставља:

 1. предрачун за набавку новог трактора( не старији од 30 дана од дана подношења захтева)
 2. изјаву добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције у року од 6 месеци од дана издавања предрачуна (профактура, предуговор или друга врста понуде која садржи назив произвођача трактора, годину производње, тип, односно модел трактора, снагу мотора изражену у киловатима (kW), укупну цену возила, износ пореза на додату вредност, начин и рок испоруке као и друге податке који се односе на набавку предметне инвестиције).

Уколико, након адмиснистративне провере Управа донесе решење о одобравању права на подстицај, подносиоцу се поред одређеног максималног износа, утврђује и рок који не може бити дужи од 90 дана од пријема решења, да у потпуности реализује инвестицију из предрачуна и поднесе захтев за исплату подстицаја.

У том року лице којем је одобрено право на субвенцију може због оправданих околости Управи поднети захтев за промену добављача или предметне инветиције.

После реализације инвестиције, која подразумева извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције, осим прибављања предрачуна подносилац захтева доставља:

 1. закључење купопродајног уговора,
 2. промет робе,
 3. издавање докумената који прате робу,
 4. преузимање робе,
 5. исплата цене у потпуности,
 6. регистрација возила и
 7. стављање инвестиције у функцију у складу са наменом, у року одређеном Решењем.

Лице коме је одобрено право на подстицаје подноси Управи захтев за исплату подстицаја уз уверења и потврде које не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 1.800.000 динара.

Корисник подстицаја наменски користи предмет подстицаја у року од пет година од дана исплате подстицаја, у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

Понуду трактора марки Tafe, Solis, LS и Armatrac, можете погледати овде.

Правилник и захтев, можете преузети у прилогу текста.