Home » Вести » Бесповратна средства за тракторе и механизацију у АП Војводини у 2017. години

Бесповратна средства за тракторе и механизацију у АП Војводини у 2017. години

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за набавку:

1. механизације за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне
хране на газдинству (на пример: сено, силаже, сенажа итд.): балирки и рол балирки,
машина за сабијање односно паковање кабасте сточне хране, самоутоварних
приколица за прикупљање, превоз и истоварање сена, елеватора за утовар бала на
приколице, прикључних тракторских машина за припрему силаже – силажних
комбајна, прикључних тракторских косачица, прикључних сакупљача и растурача сена,
микс приколица, телескопских манипулатора (телехендлера) до 3,5 т и седам метара
дизања;

2. воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за
резидбу, тарупирање и бербу; тресача или других берача воћа и поврћа, машина за
сакупљање језграстог воћа, покретних платформи за бербу, машина за орезивање
биља;

3. механизације за сетву, садњу, заштиту биља за воћарску и виноградарску производњу,
производњу садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу
расада и цвећарство) на отвореном пољу; набавку механизације за воћарско-
виноградарску производњу (набавку прецизних машина за сетву, машина за
расађивање расада, висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од
болести, корова и штеточина: прикључних садилица и вадилица, машина за пуњење
саксија супстратом, машина за прављење супстрата за производњу цвећа;

4. трактора за ратарску производњу до 100 kW;

5. прикључних машина за жетву и бербу: машина за уситњавање биљне масе након
жетве (сечке и тарупи);

6. машина за обраду земљишта: плугова и тањирача, прикључних (међуредних)
култиватора, грубера, сетвоспремача, разривача и подривача, ваљкова за постсетвену
обраду;

7. сејалица;

8. прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова: прикључних
расипача минералног ђубрива минималног капацитета 500 л.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 40% од укупне вредности прихватљивих трошкова.

Приликом обрачуна узима се вредност прихватљивих трошкова без пореза на додату вредност
(ПДВ).

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу, и то за:

  1. набавку једне погонске машине (трактор) –максимални износ бесповратних средстава по
    једној пријави не може бити већи од 2.000.000,00 динара;
  2. набавку једне прикључне машине –максимални износ бесповратних средстава по једној
    пријави не може бити већи од 500.000,00.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава признаваће се једино погонске и прикључне машине купљене после 01.01.2017. године, што мора бити документовано авансним рачуном, рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, као и другим доказима који носе датум након 01.01.2017. године.

Право на подстицаје остварују физичка или правна лица с пребивалиштем или седиштем на територији АП Војводине, а која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и која се налазе у активном статусу, и то:
1. физичко лице:
– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
2. правно лице:
– привредно друштво;
– земљорадничка задруга.

Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало
правно лице, у складу са закономкојим се уређује рачуноводство.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 08.12.2017.године.

Комплетан текст конкурса, правилник и пријаву, можете преузети у прилогу текста.