Home » Вести » АПВ: Бесповратна средства за пластенике у 2018. години

АПВ: Бесповратна средства за пластенике у 2018. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је  конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

 1. конструкцију за објекте заштићеног простора (алуминијумска, поцинковано-челична, челична и пластична);
 2. вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора;
 3. фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте;
 4. мреже за сенчење објекта;
 5. систем за наводњавање„кап по кап”, систeме за микрокишење;
 6. систем за фертиригацију;
 7. столове за производњу расада;
 8. инструменте за мерење нивоа CO2, температуре супстрата и ваздуха, као и влаге;
 9. саксије, контејнере за производњу расада, ослонце за поврће ( мреже и коље)
 10. систем за загревање.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 60.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од укупних прихватљивих трошкова за следеће подносиоце пријава:

 1. физичка лица,
 2. предузетници
 3. правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и
 4. жене

Приликом обрачуна, узимају се прихватљиви трошкови инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максимални износ бесповратних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору, за тачке 1–9 збирно јесте 1.000,00 динара/м2 и не може бити већи од 1.500.000,00 динара по пријави,односно не може бити већи од 1.650.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.

Максимални износ бесповратних средстава за системе за загревање тачка 10 јесте 1.300,00 динара/кw и не може бити већи од 600.000,00 динара по пријави односно до 660.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица,предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.

Укупан износ бесповратних средстава по једној пријави може бити максимално 2.100.000,00 динара односно до 2.310.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица предузетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, физичка лица и овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година и жене.

Корисник средстава може поднети само једну пријаву по конкурсу, али за више тачака у оквиру конкурса.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2018. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који носе датум након 01.01.2018.године.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1. физичко лице:

– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

2. правно лице:

– привредно друштво,
– земљорадничка задруга.

Привредно друштво односно земљорадничка задруга може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Потребна документација

За физичка лица и правна лица:

 1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом, док је за правна лицаобавезан печат подносиоца;
 2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или овлашћеног лица управном лицу;
 3. оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава, који издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним подацима и друга стране извода с подацима о површинама), не старији од 30 дана од дана подношења пријаве;
 1. оригинал рачун за набављену предметну инвестицију. Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну);
 2. отпремницуза набављену предметну инвестицију за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
 1. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврду о преносу средстава и извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;
 2. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
 3. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се поднети предрачун са спецификацијом опреме,а коначан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме, односно извођачу радова;
 4. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
 1. јединствену царинску исправу (уколико је подносилац пријаве директни увозник) – не старија од 01.01.2018. године;
 2. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ”) закључно са 2017. годином за подносиоца пријаве;
 3. уверење о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 2017. годином за подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе где се налази предметна инвестиција, ако се пребивалиште подносиоца пријаве налази на територији друге локалне самоуправе онда треба доставити напред наведено уверење и од те локалне самоуправе );
 4. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног пољопривредног земљишта (потврда надлежног органа, или фотокопија уговора с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ о извршеном плаћању);
 5. изјава да добављач и наручилац опреме не представљају повезана лица у складу с чл. 62. Закона о привр. Друштвима.

Додатна обавезна документација за предузетнике:

15.извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;

Додатна обавезна документација за правна лица:

16.извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;

17.потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицемније покренут поступак стечаја и или ликвидације;

18.потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно лице разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013);

19.за земљорадничке задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да земљорадничка задруга послује у складу са Законом о задругама („Службени гласник РС“, број 112/2015), при чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом.

Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију наведену под тачкама 3,11,12,13,15,16,17,18 и 19, Покрајински Секретаријат по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Начин достављања пријава на конкурс

Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнаком: „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ” или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Контакт за додатне информације

Додатне информације могу се добити путем телефона021/487-4413 од 10 до 14 часова.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.05.2018.године.

Комплетан текст конкурса,можете преузети у прилогу текста.

 

 

Извор: ПСПВШ