Home » Вести » АПВ: Бесповратна средства за пластенике у 2017. години

АПВ: Бесповратна средства за пластенике у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је  конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 20.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од укупне вредности инвестиције( физичка лица и предузетнике) ако је инвестиција:

  1. на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди(маргинална насеља)
  2. лица млађа од 40 година и
  3. жене

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максимални износ бесповратних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору је 750,00 динара/м2, и не може бити већи од 1.200.000,00 динара по пријави, односно не може бити већи од 1.320.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица и предузетнике чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене.

Максимални износ бесповратних средстава за системе за загревање  је 1.300,00 динара/кw и не може бити већи од 600.000,00 динара по пријави, односно до 660.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица и предузетнике чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене.

Укупан износ бесповратних средстава по једној пријави може бити максимално 1.800.000,00 динара.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

1. конструкцију за објекте заштићеног простора (алуминијумска, поцинковано-челична, челична и пластична);
2. вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора;
3. фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте;
4. мреже за сенчење објекта;
5. системе за наводњавање „кап по кап“, систeме за микрокишење;
6. инструменте за мерење нивоа CO2, температуре супстрата и ваздуха, као и влаге;
7. систем за загревање.

Корисник средстава може поднети само једну пријаву по конкурсу, али за више тачака у оквиру конкурса.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2017. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који носе датум након 01.01.2017.године.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1. физичко лице:

– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

2. правно лице:

– привредно друштво,
– земљорадничка задруга.

Привредно друштво односно земљорадничка задруга може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15.09.2017.године.

Kорисник средстава по конкурсу објављеном 04.03.2017.године, не може бити корисник средстава по овом
конкурсу.

Комплетан текст конкурса,можете преузети у прилогу текста.

 

 

Извор: ПСПВШ