Home » Опрема и механизација » Изградња хладњача » Субвенционисање набавке механизације у воћарској производњи

Субвенционисање набавке механизације у воћарској производњи

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и дански програм за развој воћарства у јужној Србији расписали су  конкурс за субвенционисање инвестиција у произвођачко-прерађивачке капацитете у вези засада воћа и то :

 1. вишње
 2. трешње
 3. шљиве
 4. јагоде
 5. малине
 6. купине
 7. боровнице

Конкурс се спроводи у 2014. години на територији пет округа у Јужној Србији:

 1. нишавски
 2. топлички
 3. пиротски
 4. јабланички и
 5. пчињски

Подстицаји се одобравају за инвестициjе у набавку прихватљиве нове:

1) механизације за садњу и уклањање остатака након резидбе воћа;

2) механизације и опреме за заштиту воћа од болести, штеточина, корова, града и хладноће;

3) машина и опреме за наводњавање воћа;

4) механизације и опреме за бербу воћа;

5) опреме, односно материјала за воћарску производњу у заштићеном простору;

6) трактора, мотокултиватора и прикључних машина и оруђа намењених употреби у воћарству;

7) опреме за прање, пребир, калибрирање, избијање, класирање, чување, паковање, сортирање, сушење, полирање и паковање воћа; бокс палете као и рам палете за складиштење воћа у хладњачама;

8) расхладне и погонске опреме и делова опреме за хладњаче са панелима;

Право учешћа на Конкурсу има:

1) физичко лице ‐ носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

2) предузетник,

3) привредно друштво које је разврстано као микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија,

4) пољопривредна односно земљорадничка задруга са најмање десет чланова задруге који су у Регистру пољопривредних газдинстава уписани у статусу физичког лица – носиоца активног породичног пољопривредног газдинства.

Субвенције  се утврђују у проценту од 50% плаћеног износа реализоване инвестиције, умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност. Субвенције се додељују као наменска и бесповратна средства. Пријава за субвенције у складу са овим Конкурсом подноси се на Обрасцу 1 –Пријава на Конкурс ‐ одобравање инвестиција за 2014. годину, који је одштампан уз овај Конкурс и чини његов саставни део, заједно са неопходном документацијом, најкасније до 9. маја 2014. године, у затвореним ковертама са ознаком пошиљаоца – подносиоца пријаве (име, презиме, адреса) и назнаком: „Не отварати – Конкурс о условима и начину коришћења подстицајних средстава за рурални развој кроз инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете за прераду воћа у 2014. години на територији пет округа у јужној Србији ‐ Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски (за заједнички пројекат Републике Србије и Данског програма за развој воћарства у јужној Србији FRUITS&BERRIES ), лично или препорученом поштом, на адресу: Управа за аграрна плаћања, Ул. Хајдук Вељкова 4 ‐ 6, 15000 Шабац.