Home » Вести » РФВ- Конкурс за краткорочне кредите за тов

РФВ- Конкурс за краткорочне кредите за тов

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења производње у области сточарства, подизање нивоа квалитета производње, степена конкурентности, а у циљу унапређење фармерске и кооперантске производње и подстицања запошљавања.

Средства из кредита се могу користити за краткорочно финансирање това свиња и јунади – најмање 10 комада свиња или 5 грла јунади.

За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 200.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници (који су у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству разврстани као микро, мало или средње правно лице) и физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава (навршених мање од 60 година живота), који имају активан статус газдинства и отворен наменски рачун у пословној банци пријављен у Управи за аграрна плаћања а који се баве производњом меса на територији АП Војводине.

Корисници средстава морају имати регистровано седиште/пребивалиште на територији АП Војводине.
По овом конкурсу захтев може поднети само једно од повезаних лица која се, према позитивним законским прописима, сматрају повезаним.

Услови кредитирања

 1. износ кредита: у складу са кредитном способношћу подносиоца захтева, до 20.000.000,00 динара
 2. примена валутне клаузуле
 3. рок враћања кредита: 12 месеци
 4. каматна стопа:
  – 2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке
  – 3% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком
 5. каматна стопа за кориснике кредита који своју пословну активност обављају на територијама градова и општина Аутономне покрајине Војводине сврстаних у трећу и четврту групу развијености се смањује за један процентни поен
 6. каматa се обрачунава и плаћа месечно
 7. обезбеђење кредита:
  – четири менице подносиоца захтева са меничним овлашћењем у складу са Законом о платном промету, уписане у Регистар меница код Народне банке Србије
  – две личне менице са меничним овлашћењем власника, оснивача или директора правног лица или предузетника, односно физичког лица носиоца регистрованог пољопривредног газдинства
  – гаранција пословне банке или
  – хипотека – заложно право првог реда на пољопривредном земљишту у корист Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад (у даљем тексту: Фонд), чији је минимални однос процењене вредности и траженог кредита 200%.

Фонд задржава право да од другог овлашћеног проценитеља затражи додатну процену пољопривредног земљишта. Фонд је дужан да од овлашћеног проценитеља затражи додатну процену пољопривредног земљишта, уколико по првобитној процени вредност премашује износ од 10.000 ЕУР по хектару. Додатна процена се има извршити о трошку подносиоца захтева.

Накнада за обраду кредитног захтева износи: 10.000,00 динара.

Накнада за коришћење услуга Кредитног бироа износи: 1.440,00 динара за правно лице; 600,00 динара за предузетника и 246,00 динара за физичко лице (власник предузетник, и носиоц регистрованог пољопривредног газдинства).

 

Документацију која се подноси на конкурс преузмите у прилогу текста.