Home » Вести » Кредит за набавку нових система и опреме за наводњавање у 2015. години са 1% камате

Кредит за набавку нових система и опреме за наводњавање у 2015. години са 1% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину система и опреме за наводњавање.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредитна средства се додељују за куповину нових система и опреме за наводњавање.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

  1.  за набавку опреме за наводњавање чија вредност износи до 5.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 9 месеци (за време грејс периода не обрачунава се камата) и роком отплате 24 месеца, отплата се врши у шестомесечним ануитетима;
  2. за набавку опреме за наводњавање чија вредност износи од 5.001 евра до 15.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 12 месеци (за време грејс периода не обрачунава се камата) и роком отплате 30 месеци, отплата се врши у шестомесечним ануитетима.

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Уколико Корисник средстава у току периода отплате кредита закључи уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопоривреду, водопривреду и шумарство за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање, обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема средстава од стране Секретаријата изврши превремену отплату кредита или дела кредита у износу који је једнак износу бесповратних средстава добијених од стране Секретаријата.

Фонд неће обрачунавати и наплаћивати пенале и казне за превремену отплату.

Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса са предрачунима  произвођача опреме за наводњавање и заступника страних фирми  са овлашћеним сервисом, као и учесници конкурса који до сада нису користили кредите Фонда.

Конкурс је отворен од 15. фебруара 2015. до 16. марта 2015. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Комплетан текст конкурса и пријаву можете преузети у прилогу текста.