Home » Вести » Кредит за набавку нових противградних мрежа у 2015 години са 2% камате

Кредит за набавку нових противградних мрежа у 2015 години са 2% камате

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2015 години.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

  1. максималан износ кредита 15.000 евра,
  2. рок отплате 24 месецa,
  3. грејс период траје 12 месеци и укључује се у рок отплате,
  4. за време грејс периода обрачунава се интеркаларна камата,
  5. отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 3 ратe),

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Уколико Корисник средстава у току периода отплате кредита закључи уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопоривреду, водопривреду и шумарство за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме за заштиту од временских непогода, обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема средстава од стране Секретаријата изврши превремену отплату кредита или дела кредита у износу који је једнак износу бесповратних средстава добијених од стране Секретаријата.

Фонд неће обрачунавати и наплаћивати пенале и казне за превремену отплату.

Приоритет у додели  кредита имаће учесници конкурса са предрачуном овлашћеног добављача опреме као и учесници који до сада нису користили кредите Фонда.

Конкурс је отворен од 15. фебруара 2015. до 16. марта 2015. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Комплетан текст конкурса и пријаву можете преузети у прилогу текста.