Home » Вести » АП Војводина:Кредити за набавку нових заштићених башта са каматом од 2%

АП Војводина:Кредити за набавку нових заштићених башта са каматом од 2%

Кредити за пластенике  покрајинског фонда за развој пољоприврде пољопривредни кредити

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за  доделу кредита намењених за куповину нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким и правним лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

  1. максималан износ кредита 15.000 евра,
  2. Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,
  3. рок отплате 36 месеци,
  4. грејс период траје 12 месеци и укључује се у рок отплате, за време грејс периода обрачунава се интеркаларна камата,
  5. отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 5 рата),

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Предрачуни учесника конкурса морају искључиво бити од добављача чија је основна делатност производња и продаја нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима.

Уколико Корисник средстава у току периода отплате кредита закључи уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопоривреду, водопривреду и шумарство за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме за производњу у заштићеном простору, обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема средстава од стране Секретаријата изврши превремену отплату кредита или дела кредита у износу који је једнак износу бесповратних средстава добијених од стране Секретаријата. Фонд неће обрачунавати и наплаћивати пенале и казне за превремену отплату.

Приоритет у додели  кредита имаће учесници конкурса са предрачуном за израду готовог пластеника као и учесници који до сада нису користили кредите Фонда.

Конкурс је отворен од 14. фебруара 2016. до 14. марта 2016. године.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Комплетан текст конкурса и пријаву, можете преузети у прилогу текста.