Home » Вести » АП Војводина:Кредити за набавку нових противградних мрежа са каматом од 2%

АП Војводина:Кредити за набавку нових противградних мрежа са каматом од 2%

 

Кредити за противградне мреже покрајинског фонда за развој пољоприврде пољопривредни кредити

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је  конкурс за доделу  кредита намењених за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2016 години.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

  1. максималан износ кредита 15.000 евра,
  2. рок отплате 24 месецa,
  3. грејс период траје 12 месеци и укључује се у рок отплате, за време грејс периода обрачунава се интеркаларна камата,
  4. отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 3 ратe),

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Уколико Корисник средстава у току периода отплате кредита закључи уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопоривреду, водопривреду и шумарство за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме за заштиту од временских непогода, обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема средстава од стране Секретаријата изврши превремену отплату кредита или дела кредита у износу који је једнак износу бесповратних средстава добијених од стране Секретаријата. Фонд неће обрачунавати и наплаћивати пенале и казне за превремену отплату.

Приоритет у додели  кредита имаће учесници конкурса са предрачуном овлашћеног добављача опреме као и учесници који до сада нису користили кредите Фонда.

Конкурс је отворен од 14. фебруара 2016. до 14. марта 2016. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Комплетан текст конкурса као и пријаву, можете преузети у прилогу текста.