Home » Вести » АП Војводина:Конкурс за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање са каматом од 1%

АП Војводина:Конкурс за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање са каматом од 1%

Кредити за наводњавање покрајинског фонда за развој пољоприврде пољопривредни кредити

Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је конкурс за доделу кредита намењених за куповину система и опреме за наводњавање.

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине.

Кредитна средства се додељују за куповину нових система и опреме за наводњавање.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

  1. за набавку опреме за наводњавање чија вредност износи до 5.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 9 месеци (за време грејс периода не обрачунава се камата) и роком отплате 24 месеца, отплата се врши у шестомесечним ануитетима;
  2. за набавку опреме за наводњавање чија вредност износи од 5.001 евра до 15.000 евра, одобраваће се кредити са грејс периодом од 12 месеци (за време грејс периода не обрачунава се камата) и роком отплате 30 месеци, отплата се врши у шестомесечним ануитетима.

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Предрачуни учесника конкурса морају искључиво бити од добављача чија је основна делатност производња и продаја система и опреме за наводњавање.

Уколико Корисник средстава у току периода отплате кредита закључи уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопоривреду, водопривреду и шумарство за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање, обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема средстава од стране Секретаријата изврши превремену отплату кредита или дела кредита у износу који је једнак износу бесповратних средстава добијених од стране Секретаријата. Фонд неће обрачунавати и наплаћивати пенале и казне за превремену отплату.

Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса са предрачунима  произвођача опреме за наводњавање и заступника страних фирми  са овлашћеним сервисом, као и учесници конкурса који до сада нису користили кредите Фонда.

Конкурс је отворен од 14. фебруара 2016. до 14. марта 2016. године.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

 Комплетан текст конкурса као и пријаву, можете преузети у прилогу текста.