Home » Закони,правилници,уредбе » Правилници (page 9)

Правилници

Субвенције за очување биљних генетичких ресурса

Субвенције за очување биљних генетичких ресурса дефинисане су Правилником о подстицајима за очување биљних генетичких ресурса који је објављену у  „Службеном гласнику РС”, број 85/13. Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 1) биљни генетички ресурси су оне старе сорте и локалне популације, укључујући и одомаћене сорте уписане, односно брисане из Регистра сорти пољопривредног биља које води министарство надлежно ...

Read More »

Субвенције за очување животињских генетичких ресурса

Субвенције за очување животињских генетичких ресурса прописане су у Правилнику о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 83/13. Животињски генетички ресурси, у смислу овог правилника, су врсте и расе, односно сојеви: подолско говече, буша, домаћи биво, домаћи-брдски коњ, нониус, балкански магарац, мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка, ресавка, праменка (пиротска, кривовирска, бардока, ...

Read More »

Субвенције за унапређење економских активности на селу кроз субвенционисање непољопривредних активности

Субвенције(подстицаји) за унапређење економских активности на селу кроз субвенционисање непољопривредних активности су дефинисани правилником који је објављен  у „Службеном гласнику РС”, број 81/13. Субвенције обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то: програму за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу и адаптацију објеката и набавку ...

Read More »

Субвенције за производњу конзумне рибе

(„Службени гласник РС”, број 61/13.,измене и допуне објављене су у  „Службеном гласнику РС”, број 44/14 од 26. априла 2014. годинe.) Право на подстицаје има : Правно лице, Предузетник и Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства. Уколико су испуњени услови прописани Законом о подстицајима, подстицаје се остварују за произведену конзумну рибу која је испоручена правном лицу, односно предузетнику који ...

Read More »

Субвенционисање трошкова складиштења у јавним складиштима

Субвенционисање трошкова складиштења у јавним складиштима прописано је кроз Правилник о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима који је објављен у  „Службеном гласнику РС”, број 61/13. Овим правилником ближе се прописују услови, начин остваривања права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима (у даљем тексту: право ...

Read More »

Субвенције за пчеларство

(„Службени гласник РС”, број 60 /13 од 10. jула 2013. годинe,измене и допуне објављене су у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 36/14 ) Право на подстицаје  има : Правно лице, Предузетник и Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства Захтев за подстицаје по кошници пчела подноси се у  термину од 15. априла до 31. маја текуће године. Подстицај износи 500 ...

Read More »

Правилник о методама испитивања сорте конопље (Cannabis sativa L.) ради признавања сорте

  Правилник о методама испитивања сорте конопље (Cannabis sativa L.) ради признавања сорте објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 57/13 од 3. јула 2013. године.

Read More »

Субвенције за краве дојиље

Субвенције за краве дојиље дефинисане су правилником о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 57/13 од 3. јула 2013. године . Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје остварује за ...

Read More »

Правилник о условима за испитивање сорти пољопривредног биља

Правилник о условима за  испитивање сорти пољопривредног биља објављен је у Службеном гласнику РС, број 56 /13 од 28. jуна 2013. годинe . Овим правилником ближе се прописују услови у погледу земљишта, техничке и технолошке опремљености и кадровске оспособљености које треба да испуњава правно лице, предузетник или физичко лице за испитивање сорте на огледном пољу, односно у лабораторији у поступку ...

Read More »

Субвенционисање осигурања животиња

Субвенционисање осигурања усева и плодова спроводи се већ дужи низ година. За  меру регресирања осигурања се издваја 400.000.000,оо динара из буџета Републике Србије. Субвенционише се (регресира) 40% од плаћење премије осигурања умањене за износ пореза. Право на коришћење регреса има: правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава   Могу се осигурати: 1) усеви и плодови од ...

Read More »