Home » Закони,правилници,уредбе » Правилници (page 10)

Правилници

Субвенције за краве дојиље

Субвенције за краве дојиље дефинисане су правилником о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 57/13 од 3. јула 2013. године . Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје остварује за ...

Read More »

Правилник о условима за испитивање сорти пољопривредног биља

Правилник о условима за  испитивање сорти пољопривредног биља објављен је у Службеном гласнику РС, број 56 /13 од 28. jуна 2013. годинe . Овим правилником ближе се прописују услови у погледу земљишта, техничке и технолошке опремљености и кадровске оспособљености које треба да испуњава правно лице, предузетник или физичко лице за испитивање сорте на огледном пољу, односно у лабораторији у поступку ...

Read More »

Субвенционисање осигурања животиња

Субвенционисање осигурања усева и плодова спроводи се већ дужи низ година. За  меру регресирања осигурања се издваја 400.000.000,оо динара из буџета Републике Србије. Субвенционише се (регресира) 40% од плаћење премије осигурања умањене за износ пореза. Право на коришћење регреса има: правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава   Могу се осигурати: 1) усеви и плодови од ...

Read More »

Субвенционисање това јунади, свиња и јагњади

Субвенционисање това јунади, свиња и јагњади прописано је правилником о начину за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов јунади, свиња и јагњади. Право на подстицаје има: правно лице, предузетник и физичко лице Захтев за  подстицаје за тов јунади подноси се за сваку календарску годину до 31. јануара наредне календарске године. Уз захтев се подноси: копија пасоша за говеда ...

Read More »

Премија за млеко

Овом правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на премију за млеко (у даљем тексту: премија). Право на коришћење премије, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди (у даљем тексту: закон), има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинстава за произведено и испоручено млеко (у даљем тексту: испоручилац ...

Read More »