Home » Биљна производња » Измена правилника за регресирање осигурања усева, плодова и животиња

Измена правилника за регресирање осигурања усева, плодова и животиња

регресирање осигурања усева(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 48/16 од 25. маја 2016. године)

У Правилнику о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња („Службени гласник РС”, брoj 48/13), у члану 2. став 2. речи: ,,у износу од 40% од висине премије осигурања” замењују се речима: ,,у проценту који је утврђен законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју”(45% регресирање без пореза за маргинална подручја).

Списак маргиналних подручја можете пронаћи на http://subvencije.rs/zakoni-pravilnici-uredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Још једна измена која се односи на осигуране усеве и животиње гласи :

,,Ако су полисом осигурања поред површина, односно животиња пријављених у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој осигуране и површине, односно животиње које нису пријављене у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој, уз потврду о извршеном плаћању укупне премије осигурања, подноси се Прилог уз потврду бр. _________ о извршеном плаћању укупне премије осигурања, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део”.

Измењени правилник и нову потврду, можете преузети у прилогу текста.